Kontakt

Prevádzka: K výstavisku 13, 911 01 Trenčín
Tel.: 0915 828 000                   acent@acent.sk         www.acent.sk

IČO: 363 38 036                       IČ DPH: SK 202 1873 810
Banka: ČSOB č. ú.: SK22 7500 0000 0040 1950 4565,   BIC (SWIFT) CEKOSKBX
Zapísaný v OR Okresný súd v Trenčíne, odd. s.r.o.,vložka číslo 14917/R, deň zápisu 27.8.2004

 

———————————————————————————————————————————————————–

 
Orgán dozoru a dohľadu
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
  1. Sládkoviča 11,

971 01 Prievidza

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel.: 046 5422 771